Ugdymas šeimoje

Mūsų Gimnazija bendradarbiauti su tėvais, ugdančiais savo vaikus namuose, pradėjo nuo 2020 metų, kai ši ugdymo forma buvo įteisinta Lietuvoje. Vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali būti ugdomas šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Vaikus, besiugdančius šeimoje, konsultuoja, mokomąja medžiaga aprūpina, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertina mūsų Gimnazija. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui. Ugdymas šeimoje vykdomas vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. patvirtintu Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo aprašu.

PRIĖMIMO SĄLYGOS:

I. Gimnazijai pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas dėl ugdymosi šeimoje pagal atitinkamą programą;
 • vaiko asmens dokumentas (gimimo liudijimas, asmens tapatybės kortelė ar pasas);
 • 2 mokinio nuotraukos (dydis 2,5 cm x 3 cm);
 • vaiko gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažyma;
 • vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos pažyma;
 • užpildytas Klausimynas tėvams ir vaikui;
 • jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą – Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar auklėtojo rekomendacija ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos ataskaita, parengta pagal Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus, jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje;
 • buvusios ugdymo įstaigos išduotas vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

II. Prieš sudarant mokymo sutartį, Gimnazijos sudaryta vertinimo grupė įvertina ugdymosi šeimoje sąlygų tinkamumą.

III. Su Gimnazija pasirašoma mokymo sutartis dėl ugdymosi šeimoje.

UGDANT VAIKĄ NAMUOSE:

I. Kiekvienų mokslo metų ugdymo proceso pabaigoje tėvai (rūpintojai, globėjai) parengia ir Gimnazijai pateikia Vaiko individualios pažangos ataskaitą. Ataskaitoje turi būti pateikta ši informacija:

 • išsikelti ugdymo tikslai;
 • naudoti ugdymo ištekliai;
 • ugdymo aplinkos, veiklos, kurios vaikui leido pademonstruoti tai, ką išmoko;
 • vaiko ugdymosi stipriosios ir silpnosios pusės;
 • sukaupti vaiko mokymosi pažangos ir pasiekimų įrodymai (dalykų, kurių vaikas mokėsi tais mokslo metais, atliktos užduotys, atsiskaitomieji ir kiti darbai, atskleidžiantys dalykų mokymąsi, ugdomas kompetencijas, mokymosi pažangą bei pasiekimus);
 • vaiko mokymosi pažangos ir pasiekimų įsivertinimas, refleksija dėl ugdymosi šeimoje ir vaiko socializacijos.

II. Tęsiant vaiko ugdymąsi šeimoje prieš kiekvienus mokslo metus, iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., tėvai (globėjai, rūpintojai) Gimnazijai pateikia užpildytą Klausimyną. Gimnazija įvertina Klausimyne pateiktą informaciją, su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vaiku aptaria ugdymosi šeimoje sąlygas, ugdymosi poreikius.

Visos teisės saugomos © 2023